Instalacje elektryczne w zakładach drzewnych

Oglądasz archiwalną wersję tematu "Instalacje elektryczne w zakładach drzewnych" z forum www.wada.pl/html/babeo - Sro 28 Lut, 2007
W instalacjach elektrycznych znajdujących się w pomieszczeniach zakładów przetwórstwa drewna należy stosować:

I

złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,

oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,

urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,

wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,

przeciwpożarowe wyłączniki prądu,

połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,

przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,

urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

II

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

UWAGA: zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596), wszystkie instalacje użytkowane podczas pracy ? w tym również instalacja elektryczna ? w ciągu najbliższych 3 lat (tj. do dnia 1 stycznia 2006 r.) powinny spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa określone w normach i obowiązujących przepisach.

Źródło : http://www.elektrotechnika.net.plwylkot - Wto 10 Kwi, 2007
Pomiary takich instalacji dokonywać częściej niż co 5 lat. Jakie i kiedy?


babeo - Wto 10 Kwi, 2007
Pomiary takich instalacji dokonywać częściej niż co 5 lat. Jakie i kiedy?Mój post miał na celu rzucenie pierwszego światła na ten problem. Sam nie czuję się specjalistą ot tego akurat zagadnienia. Spróbuję odszukać odpowiednią normę.

Wszelkie informacje w tym temacie ze strony będą mile widziane

Centrala Elektronix (Elnix) CTL III zmienione hasło dostępu
Nowe Forum elektroniczne www.serwis.webplus.net.pl
Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych TK Telekom w Ancotel
  • UMOWA NAJMU LOKALU UAFYTKOWEGO
  • religia;musulmana
  • koparki czesc
  • chris louis
  • nauka w usa
  • Baza wiadomości z for dyskusyjnych ; Indeks